Chrzanów, Małopolskie 32-500

Lokal użytkowy Chrzanów

389.200 PLN ID: 2080402

P7247550.JPG

  • Powierzchnia [m2] więcej niż 100
  • Przeznaczenie Biurowy
  • Dodane przez osoba prywatna
  • Rynek Wtórny
  • Typ ogłoszenia Sprzedam

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, województwo Małopolskie. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego numerem U2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,81 m2. Dla nieruchomość zabudowanej budynkami przy ul. Wincentego Witosa 1, 1A, 1B, 1C; Szarych Szeregów 8A prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/00075096/7. W/w budynki usytuowane są na działce oznaczonej nr 4646 o pow. 12131 m2. Z będącym przedmiotem przetargu lokalem związany jest udział w części wspólnej opisanej wyżej nieruchomości w wysokości 1648/100000, Szczegółowe opisy nieruchomości zawiera operat szacunkowy, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni. Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie o godz. 1330, w pokoju nr 147. Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/00). Za wygrywającego przetarg uważać się będzie uczestnika który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej. Cena wywoławcza ustalona została zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 11.09.2018 r. na kwotę: prawo własności lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 o powierzchni 147,81m2 (w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie – 389 200 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100, w tym udział w wartości gruntu 25 200 zł). W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne które spełnią niżej wymienione warunki:  Wpłacą wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 do dnia 23.08.2019 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy Wincentego Witosa 1”. Wymóg wpłaty wadium zostanie uznany za spełniony jeżeli w w/w terminie kwota przelewu znajdzie się na wskazanym koncie Spółdzielni.  Do dnia 23.08.2019 r. do godz. 1400 złożą w siedzibie Spółdzielni, pokój 120 (sekretariat) następujące dokumenty: • w przypadku osób fizycznych – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość {dowód osobisty lub paszport), • w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający wpis do CEIDG, • w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualny odpis z KRS, potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby prawnej wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu, • w przypadku pełnomocników - odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego określający zakres umocowania uprawniający pełnomocnika w szczególności do brania udziału w przetargu, reprezentowania w przetargu, w tym składania postąpień oraz zaciągania zobowiązań, w tym zawarcia umowy, • w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu, potwierdzający umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej, • w przypadku cudzoziemców - zezwolenie lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (,promesę") nabycia nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. „o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” (Dz. U. z 2011r., nr 85, poz. 458), • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), • decyzj